Poniżej wyszczególniono tylko opłaty pobierane od najczęściej dokonywanych czynności. Więcej szczegółów określających podstawy i sposób naliczania taksy – kliknij tutaj.

Maksymalne wynagrodzenie

Maksymalne wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oblicza się w następujący sposób:

Przy wartości przedmiotu umowy:

 1. do 3.000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł +3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł +2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4 770 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 7. powyżej 2.000.000 – 6.770 + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

Maksymalnie 50% od powyżej obliczonych kwot pobiera się za sporządzenie umowy sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub działki budowlanej.

Maksymalnie 1/4 od powyżej obliczonych kwot pobiera się za sporządzenie projektu aktu obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego, lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. potwierdzenia oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

Maksymalne stawki pobierane za inne czynności:

 • 400 zł – umowa majątkowa małżeńska;
 • 50 zł – testament;
 • 150 zł – testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku;
 • 30 zł – odwołanie testamentu;
 • 30 zł – pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności;
 • 100 zł – pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności;
 • 50 zł – oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Maksymalne stawki za poświadczenia:

 1. Poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł,
 2. Poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł,

Poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł,

Wypisy, odpisy i wyciągi

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

UWAGA ! Do powyższych kwot notariusz dolicza podatek VAT w wysokości 23%.